1. Ceny wskazane w Sklepie internetowym są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN), zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. Ceny nie zawierają kosztów dostawy Towaru. Informacja o koszcie dostawy lub braku kosztu dostawy, dostępna będzie w trakcie dodawania Towarów do Koszyka, jak też zostanie podana w podsumowaniu Zamówienia oraz informacji zwrotnej, o której mowa w § 4 ust. 8 niniejszego Regulaminu.
 2. Klient dokonuje zakupu Towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w momencie złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca umożliwia Klientowi wybór następujących sposobów płatności:
  a) przedpłata – płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę w procesie finalizacji Zamówienia; płatność musi nastąpić w terminie do 3 dni kalendarzowych od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, określonej zgodnie z § 4 ust. 8 Regulaminu;
  b) płatność za pobraniem przy odbiorze;
  c) płatność przy odbiorze osobistym w magazynie zlokalizowanym w Nowym Sączu pod adresem: ul. Kilińskiego 47, 33-300 Nowy Sącz.
  d) płatności elektroniczne za pośrednictwem usługi imoje świadczonej przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice.
 4. W przypadku płatności, o której mowa w ust. 3 lit. a) powyżej, Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. Klient dokonuje wyboru spośród wyżej wymienionych sposobów płatności poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu Zamówienia, z tym że wybór płatności za pobraniem przy odbiorze możliwy jest wyłącznie przy dostawie na terenie Polski. Łączna cena za zamówione Towary lub usługi wraz z opłatami za transport lub dostarczenie i ewentualnymi innymi kosztami może różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, o czym informacja będzie umieszczona w formularzu płatności przy odpowiednim polu wyboru sposobu płatności.
 6. W przypadku nieuiszczenia zapłaty przez Klienta w terminie określonym w ust. 3 powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania Klientowi dodatkowego terminu do zapłaty. Klient otrzyma w takim wypadku wiadomość e-mail o anulowaniu Zamówienia, co oznacza odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto prawo do wprowadzania nowych Towarów do Sklepu internetowego oraz wycofania ze sprzedaży Towarów uprzednio dostępnych, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Wprowadzane zmiany nie będą odnosiły skutku odpowiednio w stosunku do Kupujących, z którymi została zawarta Umowa Sprzedaży lub którzy rozpoczęli udział w akcji promocyjnej.