REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SANDECJA.PL


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem:  https://sklep.sandecja.pl/ (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.sandecja.pl (zwanego dalej jako „Sklep” lub „Sklep Internetowy”), w tym w szczególności dotyczące składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnień Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Właścicielem oraz administratorem Sklepu Internetowego sklep.sandecja.pl jest Spółka Miejski Klub Sportowy „Sandecja” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Jana Kilińskiego 47, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000681221, NIP: 7343549456, REGON: 367480524, o kapitale zakładowym w wysokości: 20 145 000,00 zł.
 3. Przedmiot działalności Sklepu Internetowego sklep.sandecja.pl stanowi detaliczna sprzedaż akcesoriów Miejskiego Klubu Sportowego „Sandecja” za pośrednictwem sieci Internet. Oferta sklepu internetowego skierowana jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców.
 4. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym sklep.sandecja.pl oferowane są do sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli sprzedaż miałaby nastąpić poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, warunki tej sprzedaży i wysyłki Towaru muszą zostać każdorazowo indywidualnie uzgodnione pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, przed złożeniem Zamówienia.
 5. Zamówienia mogą być składane przez cały rok, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.sandecja.pl/ – z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu.
 6. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych oraz prawnych i zostały wprowadzone na rynek polski w legalny sposób.
 7. Zgodnie z treścią art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst. jedn. Dz.U.2020.344) niniejszy Regulamin określa: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a ponadto warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego przez Sklep Internetowy sklep.sandecja.pl w szczególności sposób składania zamówień, zawierania umów sprzedaży z Klientami oraz ich realizacji.
 8. Dla złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym sklep.sandecja.pl przez Klienta niezbędnym jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz przestrzeganie jego postanowień.
 9. W celu korzystania ze Sklepu Usługobiorca powinien posiadać:
  a) przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2;
  b) włączoną obsługę Java Script;
  c) aktywny adres e-mail.
 10. Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zalecane jest wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Usługobiorcę warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Usługobiorcę telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w "Polityce Prywatności".
 11. Kontakt z Obsługą Klienta Sklepu możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: sklep@sandecja.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu: +48 531 521 330 (kontakt telefoniczny możliwy jest w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00). Adres korespondencyjny to: ul. Jana Kilińskiego 47, 33-300 Nowy Sącz.


§ 2 DEFINICJE

Użyte w dalszej części Regulaminu terminy oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca, Usługodawca lub Administrator – Spółka Miejski Klub Sportowy „Sandecja” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Jana Kilińskiego 47, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000681221, NIP: 7343549456, REGON: 367480524, o kapitale zakładowym w wysokości 20 145 000,00 zł.
 3. Sklep/ Sklep Internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem strony internetowej https://sklep.sandecja.pl/.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego i nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą lub zamierzającą dokonać czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo nieposiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi świadczonej przez Usługodawcę.
 7. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na zasadach określonych Regulaminem.
 8. Konto – indywidualny zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy (w szczególności o złożonych Zamówieniach), oznaczony indywidualnym loginem i hasłem, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w panelu administracyjnym użytkownika Sklepu internetowego.
 9. Rejestracja – jednostronna czynność dokonywana przez Klienta z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i korzystania z usług określonych w Sklepie jako wymagające Rejestracji. Utworzone w procesie Rejestracji Konto i Login mogą być przypisane tylko do jednego Klienta.
 10. Login – adres e-mail Klienta, konieczny do uzyskania dostępu do konta, podawany przez Klienta podczas Rejestracji.
 11. Hasło – ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji.
 12. Towar – każda rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Koszyk – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 16. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


§ 3 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Na warunkach określonych w Regulaminie, Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy nieodpłatnie usługi elektroniczne polegające na:
  a) zakładaniu i prowadzeniu Kont Klientów w Sklepie Internetowym;
  b) umożliwianiu zawierania Umów Sprzedaży za pomocą Koszyka.
 2. Usługobiorca jest zobowiązany do:
  a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców oraz dla Usługodawcy;
  b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 3. W celu pełnego korzystania ze wszystkich funkcji Sklepu Klient może założyć indywidualne Konto, w którym gromadzone będą dane udostępnione przez Klienta oraz informacje o Zamówieniach dokonanych przez niego za pośrednictwem Sklepu (w tym zwrotach lub reklamacjach). Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie. Założenie Konta nie jest konieczne do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do złożenia Zamówienia, Konto jednakże ułatwia składanie Zamówień.
 4. Do założenia Konta konieczne jest wypełnienie przez Klienta formularza Rejestracji, wymagające podania Loginu (adresu poczty elektronicznej e-mail) Klienta, imienia i nazwiska Klienta oraz wyboru Hasła, a następnie zatwierdzenie go poprzez wybór opcji „Zarejestruj się” (lub innej o równoważnej treści). Konieczna jest również akceptacja treści Regulaminu. Podczas rejestracji Klient może podać również dodatkowe dane, których będzie używał w celu dokonywania Zamówień (w szczególności dane do wysyłki, analogiczne jak te wskazane w § 4 ust. 6 lit. b) Regulaminu), ewentualnie te dane może każdorazowo uzupełniać w procesie składania Zamówień. Ukończenie rejestracji spowoduje i oznaczać będzie zawarcie umowy o świadczenie usługi Konta.
 5. Założenie Konta, jak również wykonywanie praw i obowiązków Klienta – w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, odbywać się może wyłącznie przez osobę umocowaną do działania w imieniu tych podmiotów.
 6. Umowa na świadczenie Usługi, o której mowa w ust. 1 lit. a) powyżej zawierana jest na czas nieokreślony.
 7. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w ust. 1 lit. a) powyżej ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania powodów wypowiedzenia, poprzez usunięcie Konta albo przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: sklep@sandecja.pl. Zgłoszenia żądania usunięcia Konta spowoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta i usunięcie Konta wraz ze skasowaniem wszystkich danych na nim zapisanych.
 8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w ust. 1 lit. a) powyżej w terminie 14 dni poprzez przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługobiorcy, jeżeli Usługobiorca narusza zapisy niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
  a) dostarcza lub przekazuje za pośrednictwem Sklepu internetowego treści zabronione przez przepisy prawa;
  b) korzysta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie albo naruszający jakiekolwiek prawa osób trzecich;
  c) rozsyła lub umieszcza w ramach Sklepu internetowego niezamówioną informację handlową.
 9. Usługodawca ma również prawo do zaprzestania świadczenia usługi Konta w przypadku jeżeli Klient w ciągu kolejnych 2 lat nie złożył jakiegokolwiek Zamówienia ze swojego Konta. Zaprzestanie świadczenie usługi Konta powoduje usunięcie wszystkich zgromadzonych na tym Koncie danych. Sprzedawca zobowiązany jest uprzedzić Klienta o zamiarze zaprzestania świadczenia usługi Konta i usunięcia zgromadzonych na nim danych wysyłając mu zawiadomienie na podany na Koncie Klienta adres poczty elektronicznej. Jeżeli w ciągu 14 dni od otrzymania takiego zawiadomienia Klient wyraźnie zażąda – na piśmie na adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej sklep@sandecja.pl – kontynuowania świadczenia usługi Konta, Sprzedawca odstąpi od zamiaru likwidacji Konta i usunięcia zgromadzonych na nim danych. Jeżeli Klient nie wyrazi takiego żądania w terminie określonym w zdaniu poprzednim, umowa o świadczenie usługi Konta ulega rozwiązaniu z upływem tego terminu, co powoduje usunięcie Konta Klienta w Sklepie wraz ze skasowaniem wszystkich danych na nim zapisanych.
 10. W każdym czasie Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi, o której mowa w ust. 1 lit. a) powyżej, za porozumieniem stron.
 11. Umowa na świadczenie Usługi, o której mowa w ust. 1 lit. b) zawierana jest na czas określony – na czas realizacji Zamówienia. Ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia realizacji Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 12. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania w Formularzu Rejestracji lub formularzach Koszyka, prawidłowych, zgodnych ze stanem rzeczywistym informacji i danych.


§ 4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep i oznaczone jako dostępne w chwili składania Zamówienia.
 2. Wszelkie treści prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. Klient poprzez złożenie Zamówienia składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie.
 3. Stronami Umowy Sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są Sprzedający oraz Kupujący.
 4. Sklep internetowy umożliwia złożenie Zamówienia wyłącznie za pomocą Koszyka. Zamówienie może być złożone zarówno po dokonaniu rejestracji, zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, jak i bez konieczności uprzedniego utworzenia Konta w Sklepie internetowym.
 5. Usługobiorca, który dokonał rejestracji, może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na „Moje Konto” podając Login i Hasło.
 6. Usługobiorca niezarejestrowany, w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, musi każdorazowo:
  a) podać aktywny adres e-mail;
  b) podać dane konieczne do rozliczenia Umowy Sprzedaży i do wysyłki Towaru (tj.: imię i nazwisko, nazwa firmy i NIP (w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami), adres (ulica i numer domu lub lokalu), kod pocztowy, miasto, kraj, województwo, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, opcjonalnie inne, dodatkowe dane wysyłkowe);
  c) potwierdzić zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu.
 7. Stosownie do ust. 2 powyżej złożenie Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 7 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
  a) wybrania Towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu;
  b) dodania ich do Koszyka;
  c) wybrania sposobu zapłaty i dostawy;
  d) zalogowania do usługi „Moje Konto” w przypadku, gdy Zamówienie składa Usługobiorca zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej;
  e) dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 6 powyżej w przypadku, gdy Zamówienie składa Usługobiorca niezarejestrowany;
  f) kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę".
 8. W odpowiedzi na złożone Zamówienie Sprzedający wysyła wiadomość zwrotną na podany przez Kupującego adres e-mail w celu
  a) zaakceptowania Zamówienia (oferty) – w takim przypadku Sprzedawca potwierdza otrzymanie złożonego Zamówienia i dokonuje jego podsumowania poprzez przesłanie Klientowi pocztą elektroniczną wiadomości zawierającej: informację o otrzymaniu Zamówienia, potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji; z chwilą potwierdzenia Zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
  b) odmowy przyjęcia Zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
  c) propozycji zmian w treści Zamówienia, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia Umowy Sprzedaży konieczna jest akceptacja kontroferty przez Kupującego; przyczyną wystąpienia z kontrofertą mogą być  w szczególności takie okoliczności jak brak dostępności zamówionych Towarów; kontroferta jest wiążąca dla Sprzedającego        w terminie 2 dni kalendarzowych i po tym czasie wygasa; akceptacja kontroferty przez Kupującego w terminie jej obowiązywania powoduje zawarcie Umowy Sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
 9. Potwierdzeniem zawartych Umów Sprzedaży są dołączane do przesyłek dowody zakupu (paragony fiskalne). Klient może otrzymać fakturę VAT – w tym celu niezbędne jest zgłoszenie w formularzach Koszyka chęci otrzymania faktury i podanie nazwy firmy i jej siedziby oraz numeru NIP.Zamówienia na Towary w promocji będą realizowane według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów danego Towaru.Od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient co do zasady nie ma możliwości modyfikacji złożonego Zamówienia. Niemniej Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu Umowy Sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu zaksięgowania wpłaty) zmianę treści Zamówienia.


§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Ceny wskazane w Sklepie internetowym są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN), zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. Ceny nie zawierają kosztów dostawy Towaru. Informacja o koszcie dostawy lub braku kosztu dostawy, dostępna będzie w trakcie dodawania Towarów do Koszyka, jak też zostanie podana w podsumowaniu Zamówienia oraz informacji zwrotnej, o której mowa w § 4 ust. 8 niniejszego Regulaminu.
 2. Klient dokonuje zakupu Towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w momencie złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca umożliwia Klientowi wybór następujących sposobów płatności:
  a) przedpłata – płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę w procesie finalizacji Zamówienia; płatność musi nastąpić w terminie do 3 dni kalendarzowych od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, określonej zgodnie z § 4 ust. 8 Regulaminu;
  b) płatność za pobraniem przy odbiorze;
  c) płatność przy odbiorze osobistym w magazynie zlokalizowanym w Nowym Sączu pod adresem: ul. Kilińskiego 47, 33-300 Nowy Sącz.
  d) płatności elektroniczne za pośrednictwem imoje świadczonej przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
 4. W przypadku płatności, o której mowa w ust. 3 lit. a) powyżej, Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. Klient dokonuje wyboru spośród wyżej wymienionych sposobów płatności poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu Zamówienia, z tym że wybór płatności za pobraniem przy odbiorze możliwy jest wyłącznie przy dostawie na terenie Polski. Łączna cena za zamówione Towary lub usługi wraz z opłatami za transport lub dostarczenie i ewentualnymi innymi kosztami może różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, o czym informacja będzie umieszczona w formularzu płatności przy odpowiednim polu wyboru sposobu płatności.
 6. W przypadku nieuiszczenia zapłaty przez Klienta w terminie określonym w ust. 3 powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania Klientowi dodatkowego terminu do zapłaty. Klient otrzyma w takim wypadku wiadomość e-mail o anulowaniu Zamówienia, co oznacza odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto prawo do wprowadzania nowych Towarów do Sklepu internetowego oraz wycofania ze sprzedaży Towarów uprzednio dostępnych, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Wprowadzane zmiany nie będą odnosiły skutku odpowiednio w stosunku do Kupujących, z którymi została zawarta Umowa Sprzedaży lub którzy rozpoczęli udział w akcji promocyjnej.


§ 6 DOSTAWA

 1. Towary zakupione w Sklepie Internetowym są dostarczane Klientom za pośrednictwem firmy kurierskiej lub InPost jedynie na terenie Polski. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie klubu.
 2. Koszty dostawy pokrywa Klient zgodnie z wyborem sposobu dostawy i płatności podczas składania Zamówienia.
 3. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w formularzu Koszyka.
 4. Orientacyjny czas wysyłki Zamówienia do Klienta wynosi 2-7 dni kalendarzowych liczonych w przypadku płatności, o których mowa w § 5 ust. 3 lit. a) Regulaminu od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, zaś w przypadku płatności, o której mowa w § 5 ust. 3 lit. b) i c) Regulaminu – od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia w sposób wskazany w § 4 ust. 8 Regulaminu. Jeżeli czas realizacji Zamówienia okazałby się dłuższy, wówczas Sprzedawca kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić wolę realizacji Zamówienia przez Klienta.
 5. Odbierając dostarczoną przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W razie widocznych uszkodzeń przesyłki Klienci będący Konsumentami proszeni są o odmowę odbioru paczki, bądź otwarcie paczki przy dostawcy i sprawdzenie jej zawartości. O fakcie odmowy przyjęcia Towaru z uwagi na stwierdzone uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu Klient będący Konsumentem proszony jest niezwłocznie poinformować Sprzedawcę. Od Klientów niebędących Konsumentami w przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca wymaga sporządzenia protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących Konsumentami bez załączonego protokołu szkody nie będą rozpatrywane.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Klient.


§ 7 REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY

 • Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 • Reklamacja zakupionego Towaru może być złożona za pomocą poczty e-mail na adres sklep@sandecja.pl lub pisemnie listem na adres: MKS Sandecja S.A. ul. Kilińskiego 47, 33-300 Nowy Sącz.
 • Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, wskazanie numeru Zamówienia i daty jego złożenia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 • Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą, na koszt Sprzedawcy, na adres: MKS Sandecja S.A. ul. Kilińskiego 47, 33-300 Nowy Sącz.
 • Sprzedawca rozpatruje zgłoszoną reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej prawidłowego złożenia przez Klienta, informując Klienta o sposobie załatwienia reklamacji.


§ 8 REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Klient może również składać Sprzedawcy reklamacje w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania usług, o których mowa w § 3 Regulaminu. W tym celu Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty e-mail na adres: sklep@sandecja.pl lub pisemnie listem na adres: MKS Sandecja S.A. ul. Kilińskiego 47, 33-300 Nowy Sącz.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać: dane umożliwiające Sprzedawcy kontakt z Klientem, w tym co najmniej adres e-mail, opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie, wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Usługobiorcy.
 3. Sprzedawca rozpatruje zgłoszoną reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej prawidłowego złożenia przez Klienta, informując Klienta o sposobie załatwienia reklamacji.


§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem ww. terminu, dowolnym kanałem porozumiewania się na odległość, m.in.: wiadomością e-mail, na adres: sklep@sandecja.pl; w formie pisemnej, na adres: MKS Sandecja S.A. ul. Kilińskiego 47, 33-300 Nowy Sącz. Postanowienia niniejszego ustępu znajdują zastosowanie także do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
 2. Odstępując od Umowy Sprzedaży Towaru Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle Klientowi potwierdzenie jego odebrania, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 4. Klient, w przypadku odstąpienia od umowy, zobowiązany jest odesłać (na adres: MKS Sandecja S.A. ul. Kilińskiego 47, 33-300 Nowy Sącz) lub przekazać Sprzedającemu (również na ww. adres) zakupiony Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy, w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Klient odstępujący od umowy ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Klient dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Klient odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu ceny zakupionego Towaru wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wskaże inny sposób zwrotu. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru od Klienta lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania przez Klienta.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.


§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą, jest Usługodawca, tj. Miejski Klub Sportowy „Sandecja” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Jana Kilińskiego 47, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000681221, NIP: 7343549456, REGON: 367480524, o kapitale zakładowym w wysokości 20 145 000,00 zł (dalej jako „Spółka” lub „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@sandecja.com.pl bądź w formie listownej na adres: MKS Sandecja S.A., ul. Kilińskiego 47, 33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
 3. Nadrzędnym celem jest zapewnienie Klientom ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w szczególności w celach:
  •    świadczenia usługi prowadzenia i obsługi konta Klienta/Użytkownika w sklepie on-line sklep.sandecja.pl – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi/do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  •    świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prezentowania i sprzedaży towarów  i produktów oferowanych przez Spółkę, a w przypadku zakupu towarów – prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów, jak też ich wysyłki – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi/do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  •    rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki jako Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  •    w przypadku reklamacji lub zwrotu Towaru – w celu wykonania ciążących na Spółce  obowiązków, wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), obejmujących obowiązki z tytułu odstąpienia do umowy, w tym udzielania na nie odpowiedzi; w celu wystawienia i przechowywania stosownych dokumentów wymaganych przez przepisy podatkowe i o rachunkowości w związku z odstąpieniem od umowy; w celu przechowywania danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO; w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających w szczególności z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady rzeczy oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
  •    marketingu bezpośredniego – jeżeli Klient wyrazi stosowną zgodę, jego dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania/wysyłania informacji i materiałów marketingowych/handlowych o świadczonych przez Administratora usługach, za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej – podstawą prawną do przetwarzania ww. danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez uczestnika zgody;
  •    kontaktu z Klientami/Użytkownikami i udzielenia odpowiedzi na uprzednio przesłane przez nich wiadomości i zapytania  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  •    utrzymywania treści zamieszczanych przez Użytkowników (np. wpisy, komentarze) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 5. Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody w tych przypadkach, gdy to zgoda jest podstawą przetwarzania tych danych (za wyjątkiem danych podawanych w celu marketingu bezpośredniego) jest dobrowolne, natomiast niezbędne dla możliwości skorzystania z poszczególnych funkcjonalności i usług oferowanych i świadczonych przez Usługodawcę.
 6. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Zatem zebrane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w ust. 4 powyżej celów. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (świadczenia usług), dane są przetwarzane do momentu trwania współpracy i zakończenia świadczenia usług. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.
 7. Odbiorcami zebranych danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty współpracujące z Administratorem i przetwarzające dane osobowe z polecenia Administratora na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inną właściwą regulującą przekazanie danych osobowych, bądź współadministrowanie tymi danymi. W szczególności mogą to być osoby prowadzące działalność gospodarczą, współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów, w tym przede wszystkim osoby/podmioty współpracujące z Administratorem przy prowadzeniu Sklepu, obsłudze Klientów Sklepu, czy pośredniczące w sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu (w tym również podwykonawcy), osoby/podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wsparcia informatycznego (w szczególności podmioty odpowiedzialne za obsługę systemów informatycznych i sprzętu) lub wsparcia prowadzonej przez Administratora działalności (w szczególności podmioty świadczące usługi prawne lub księgowe, konsultingowe, audytowe, w razie potrzeby usługi marketingowe, kurierskie, przewozowe, pocztowe, transportowe i inne).  Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności organom podatkowym, czy organom wymiaru sprawiedliwości/ścigania, takim jak policja, prokuratura, sądy i organy arbitrażowe, na ich wyraźne i zgodne z prawem żądanie.
 8. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), czyli do państw trzecich, a także do organizacji międzynarodowych.
 9. W oparciu o pozyskane dane osobowe Usługodawca może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, w szczególności w celu realizowania działań marketingowych. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator ocenia preferencje zakupowe w celu jak najlepszego dopasowania oferty na przyszłość.
 10. Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W przypadku osób korzystających ze Sklepu Internetowego, ze względu na zakres i podstawę prawną przetwarzanych danych osobowych, prawa te są następujące:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym w szczególności prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz prawo do uzyskania kopii danych;
  b) prawo do sprostowania danych (poprawiania/aktualizacji);
  c) prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem, że prawo to nie ma zastosowania m.in. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (dotyczy przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z wyłączeniem marketingu bezpośredniego), jeżeli dana osoba uważa, że jej szczególna sytuacja uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych; żądania w tym zakresie Administrator może nie uwzględnić jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych przez Administratora, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub jeżeli istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
  g) prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy);
  h) prawo wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody), z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem;
  i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. Więcej informacji o podstawach, celu, zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnieniach wynikających z RODO, znajduje się w Polityce prywatności


§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2021 roku.
 2. Sprzedawca ma prawo wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie, które wiążą Klientów pod warunkiem, że zostali oni o tych zmianach prawidłowo powiadomieni i nie wypowiedzieli umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia tego powiadomienia. Za wiążącą należy uznawać tę wersję Regulaminu, która obowiązuje w chwili składania Zamówienia przez Klienta. Klient składając Zamówienie każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania się z treścią aktualnie obowiązującego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na Zmówienia złożone i przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich Zamówień.
 3. W przypadku braku zgody Klienta na zmienione brzmienie zapisów Regulaminu, Konto Klienta zostanie przez Sprzedawcę usunięte.
 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 5. Każdemu Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 6. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności, Konsument ma prawo:
  a) wystąpić do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz.U.2020.1706) o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (tekst jedn. Dz. U. z 2017.1356);
  b) wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz.U.2020.1706) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą/Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  c) wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  - http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  - http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  - http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).
 9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U.2020.1740) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U.2020.287).
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są przedsiębiorcami z siedzibą poza granicami Rzeczypospolitej Polski oraz konsumentami mającymi zwykłe miejsce pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, znajdują zastosowanie wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.sandecja.pl/ w zakładce „Regulamin”.
 13. Poniższe załączniki stanowią integralną część Regulaminu:
  •    Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.