1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem ww. terminu, dowolnym kanałem porozumiewania się na odległość, m.in.: wiadomością e-mail, na adres: sklep@sandecja.pl; w formie pisemnej, na adres: MKS Sandecja S.A. ul. Kilińskiego 47, 33-300 Nowy Sącz. Postanowienia niniejszego ustępu znajdują zastosowanie także do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
  2. Odstępując od Umowy Sprzedaży Towaru Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  3. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle Klientowi potwierdzenie jego odebrania, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
  4. Klient, w przypadku odstąpienia od umowy, zobowiązany jest odesłać (na adres: MKS Sandecja S.A. ul. Kilińskiego 47, 33-300 Nowy Sącz) lub przekazać Sprzedającemu (również na ww. adres) zakupiony Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy, w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  6. Klient odstępujący od umowy ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Klient dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Klient odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
  7. Sprzedawca dokona zwrotu ceny zakupionego Towaru wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wskaże inny sposób zwrotu. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru od Klienta lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania przez Klienta.
  9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  10. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

•    Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.